banner_prez_2016_p.gif
Przejdź do strony głównej Przejdź do kontaktu Przejdź do mapy strony Przejdź do Tygodniowego kalendarza Spotkań Prezydenta Kliknij, aby dodać do zakładek Przejdź do kanału RSS
zapytaj prezydenta.jpg
Patronaty Prezydenta »
Dodano: 2.03.2015

Zasady przyznawania Patronatów Honorowych Prezydenta Legnicy, będących wyróżnieniem honorowym dla przedsięwzięć, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Legnicy lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta


1.
Honorowy Patronat Prezydenta Legnicy – zwany dalej „Patronatem” – jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym.

2.
O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Legnicy pisemny wniosek stanowiący załącznik do zarządzenia o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Legnicy, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy, na platformie ePUAP jak również dostępnym w Urzędzie Miasta Legnicy. Wypełniony wniosek może być przesłany na adres: Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, przesłany pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@legnica.eu lub przekazany elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

3.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.

4.
1. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miasta Legnicy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.
2. Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez Biuro Prezydenta Legnicy lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Legnicy w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.
3. Zaopiniowany wniosek Biuro Prezydenta Legnicy kieruje do rozpatrzenia na Kolegium Prezydenta Legnicy.

5.
1. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
1) poinformowania uczestników i współorganizatorów o przyznanym wyróżnieniu,
2) umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych,
3) ekspozycji znaków promocyjnych Miasta Legnica w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia,
4) złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem, zawierającego dodatkowo dokumentację fotograficzną oraz egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora przedsięwzięcia materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

2. Niewywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w ust. 1 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.

3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania Patronatu Biuro Prezydenta Legnicy informuje organizatora przedsięwzięcia pisemnie.

4. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezydenta Legnicy.


•   Zarządzenie dotyczące zasad przyznawania patronatów


•   Wniosek o Patronat Honorowy Prezydenta Legnicy  - do pobrania

 

 

 


Pdf
Strony w dziale »
grafika
data publikacji: 11.05.2017
grafika
data publikacji: 20.09.2016
grafika
data publikacji: 18.11.2015
grafika
data publikacji: 7.05.2014
grafika
data publikacji: 20.12.2013
grafika
data publikacji: 21.12.2012
grafika
data publikacji: 12.01.2012
grafika
data publikacji: 28.02.2011
20 Listopada 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
20 21 22 23 24 25 26
nk miasto.jpg
nk TK.jpg
face book.jpg
facebook_Legnica_pop.jpg